Co grozi pracodawcy za brak wdrożenia PPK i realizacji obowiązków związanych z programem

Co grozi pracodawcy za brak wdrożenia PPK i realizacji obowiązków związanych z programem

Przepisy karne związane z pracowniczymi planami kapitałowymi, mogą być bardzo dotkliwe dla pracodawcy.

Za niewywiązywanie się przez podmioty zatrudniające z nałożonych na nie przez ustawę o PPK obowiązków grozi im odpowiedzialność wykroczeniowa. Karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie (w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego) podlega pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie.

Taka sama kara grozi podmiotowi zatrudniającemu albo osobie upoważnionej do działania w jego imieniu lub działającej z inicjatywy tego podmiotu za nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Natomiast pracodawca (osoba obowiązana do działania w jego imieniu), który:

· nie dopełnia obowiązku terminowego zawarcia w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK,

· nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianych terminach,

 · nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

 · nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK,

podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Ściganie tych wykroczeń będzie obowiązkiem Państwowej Inspekcji Pracy, która w sprawach tych wykroczeń będzie występować w roli oskarżyciela publicznego [art. 10 ust. 1 pkt. 14b ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 623 ze zm.)].

Ważne Kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy o PPK, w szczególności obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK oraz dokonywania wpłat do PPK, należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy.

Orzekanie w sprawach o wymienione wyżej czyny następuje na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. − Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 475 ze zm.).